Instalace Domain Controlleru na Server Core 2019

Server musí mít statickou adresu.

Přidat roli:

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Nastavit domain controller

Install-ADDSForest -DomainName "ad.domain.cz" -DatabasePath "E:\NTDS" -DomainMode 7 -DomainNetbiosName "DOMAIN" -ForestMode 7 -InstallDNS -LogPath "E:\NTDS" -SysvolPath "E:\SYSVOL"

Chce silné heslo, pak vypíše warningy o kryptu a na konci se restartuje.

Napsat komentář