Server Core

Zobrazení skupin pravidel firewallu

Get-NetFirewallRule | Select DisplayGroup -Unique | Sort DisplayGroup

Vyfiltrování určité skupiny

Get-NetFirewallRule | Where { $_.DisplayGroup –Eq “Remote Volume Management”} | Format-Table

Povolení Volume Managementu

Enable-NetFirewallRule -name RVM-RPCSS-In-TCP,RVM-VDSLDR-In-TCP,RVM-VDS-In-TCP

povolit službu VDS

sc config vds start=auto

net start vds

na klientu

Enable-NetFirewallRule -name RVM-RPCSS-In-TCP,RVM-VDSLDR-In-TCP,RVM-VDS-In-TCP

Enable-NetFirewallRule -name RVM-RPCSS-In-TCP-NoScope,RVM-VDSLDR-In-TCP-NoScope,RVM-VDS-In-TCP-NoScope

SQL Server na Core

Setup.exe /UIMODE=EnableUIOnServerCore /ACTION=INSTALL

Je potřeba nainstalovat i Client Connectivity

Pak z SQLCMD:

EXEC sys.sp_configure N’remote access‘, N’1′

GO

RECONFIGURE WITH OVERRIDE

GO

Povolit browser

sc config SQLBROWSER start= auto

a spustit ho

net start SQLBROWSER

povolit firewall

netsh advfirewall firewall add rule name = SQLPort dir = in protocol = tcp action = allow localport = 1433 remoteip = localsubnet profile = DOMAIN

Povolení EventLog Vieweru

enable-netfirewallrule –name RemoteEventLog*

Instalace web enrollu

install-windowsfeature adcs-web-enrollment

install-adcswebenrollment – strasne dulezite, bez toho to nefunguje!!!

Instalace Exchange 2016

Nejdříve je potřeba na DC připravit Active Directory:

Pak se dá na serveru vyhrazeném pro Exchange spustit instalace. Doporučuji grafickou verzi, provede i instalaci nezbytných komponent, případně lze rovnou přes odkaz nainstalovat chybějící věci.

Po nainstalování je vhodné přesunout databázi a logy někam jinam než na systémový disk:

Nejdříve je nutné zjistit jméno aktuální databáze:

Aktuální databázi je vhodné přejmenovat, aby se s ní lépe pracovalo:

Následně ji přesuneme:

Přesunutí Mailbox Databáze pro Exchange 2016

Je potřeba přesunout veškeré mailboxy, které jsou v aktuální databázi:

Pak je potřeba počkat, až se schránky zmigrují. Postup lze sledovat pomocí:

Pak už lze databázi smazat v GUI a následně z disku.

Profiler VS pod běžným účtem

Run the following command:

This command installs and starts the driver for the profiling tools.

This command starts the profiling driver and service so that non-admin users may use profiling features that are available in their User process space. Only an Administrator may run the command; and it will fail for non-administrative Users.

Notice that the effects of this step are undone after the computer restarts, unless you also perform the final step in this procedure.

Run the command to allow access to profiling driver functionality by a user or group that does not have administrator access to the computer:

This command grants the <user name> or <group name> account access to the Profiling tools. The <right> option determines the profiling functionality the user can access. The <right> option can be one or more of the following values:

FullAccess – allows access to all profiling methods including collecting performance data from services, sampling, and cross session profiling.

SampleProfiling – allows access to sample profiling methods

CrossSession – allows access to cross session profiling which is required for profiling services.

(Optional) To preserve the results of any of the previous steps after computer restarts, run the following command:

Nastavení pevného přiřazení ethx na Linuxu

do /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules zapsat následující:

SQLSRV na PHP7

Windows 2k na novém HW

Instalace Debianu

Nastavení rozlišení obrazovky

Instalace X serveru

Start do konzole

Kdyby se stalo, že se systém pokouší startovat do X, tak je jednoduché nastavit zpět start do konzole:

Instalace VirtualBoxu

Do /etc/apt/sources.list přidat contrib, například:

Pak je nutné update a lze nainstalovat virtualbox:

Nastavení VirtualBox guestu z konzole

Když máme nainstalovaný Xserver, tak to lze přes něj:

Autologin

Aby se po spuštění počítače automaticky přihlašoval uživatel “user”, je potřeba upravit /lib/systemd/system/getty@.service tak, aby tam bylo:

to má ovšem ten následek, že se nelze přihlásit pod jiným účtem. Vyřeší se to tím, že se vytvoří nová getty služba, která se spustí jenom jednou a teprve potom se spouští klasická:

zkopírujeme si do /etc/systemd/system soubor /lib/systemd/system/getty@.service dvakrát pod různými názvy, například getty0@tty1.service a getty1@tty1.service . V getty0 upravíme následující:

V getty1 stačí pouze Alias. Následně nalinkujeme do podadresáře getty.target.wants pomocí

Autostart aplikace po přihlášení

do .bash_profile přidáme:

tím se docílí toho, že při ukončení skriptu se automaticky uživatel odhlásí.

Spouštění VM při startu

spustíme přes startx a automatické spuštění VM uděláme přes .xinitrc, do kterého můžeme přidat i zakázání screensaveru:

Povolení přístupu na COM port

Pro přístup na COM port je potřeba uživatele přidat do skupiny dialout:

Povolení přístupu na USB

Pro přístup k USB zařízením musí být uživatel členem skupiny vboxusers:

Poweroff

Přidat uživatele do /etc/sudoers (pozor je důležité odřádkovat):

Pak už stačí sudo poweroff

Instalace SSH serveru

Nainstalovat openssh-server

Nastavit PermitRootLogon na yes

Zakázání screensaveru

do grubu přidat consoleblank=0 (ověřit)

nainstalovat x11-xserver-utils

v home vyrobit .xinitrc a do něj nastavit

Automatické spouštění virtuálního stroje s dotazem:

Vzdálená správa Hyper-V Core

Pro správu přes správce počítače je potřeba na Hyper-V serveru povolit vzdálenou správu, plus nějaké pošolíchání firewallu:

Správa Hyper-V 2016 Core vzdáleně

na serveru:

na klientu:

Přidat do group policy: Konfigurace počítače – Šablony pro správu – Systém – Delegování přihlašovacích údajů – Povolit delegování aktuálních přihlašovacích údajů při ověření serveru pouze protokolem NTLM a nastavit do seznamu jméno “wsman\jmeno serveru”

Připojení funguje jak přes správce Hyper-V, tak přes PowerShell obdobně jako ssh:

SSH bez hesla

Na zdrojovém počítači:

ssh-keygen, bez hesla

ssh cilovy-uzivatel@cilovy-pocitac mkdir –p .ssh

cat .ssh/id_rsa.pub | ssh cilovy-uzivatel@cilovy-pocitac ‘cat >> ./ssh/authorized_keys’